ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr class="mergedrow"> <td>ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ</td> <td class="adr">23170 [3]</td> </tr> <tr class="mergedtoprow"> <td>ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ</td> <td>ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤᠬᠠᠨ
ᠮᠥᠷᠡᠨ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠲᠤᠭ
ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ
ᠭᠠᠯᠠᠱᠠᠷ
ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠲ</td> </tr> <tr class="mergedtoprow"> <td>ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ</td> <td>↖ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (273 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠨ (96 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕</td> </tr> </table> ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠥ᠋᠋ᠩᠬᠡ ᠰᠣᠮᠣ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠡᠷᠭᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ
(4)
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ
1. ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
2. ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ
3. ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
4. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠡᠷᠭᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2553.85 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2014) 1,470 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (~100%)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠦᠩᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
1931-02-06 ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ᠃ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ (2013)
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴ᠃ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (2013)</th>
  1. ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠃ «ᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠥᠶᠢᠩᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ».
  2. ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠬᠢᠮᠠᠯ. 2013-12-31.
  3. ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃ «ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠺᠣᠳ᠋»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ