ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠰᠤᠮᠤ (ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠢᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ:

ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 197.6 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠃ᠭᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ 21.2 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠃ᠭᠠ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ 120.8 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠃ᠭᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠩ 0.3 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠃ᠭᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ 29.5 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠃ᠭᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ 17.6 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠃ᠭᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 154 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 170 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 75 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠡ ᠬᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 35 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ 47 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠴᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠮ 52.5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ: ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 5700 ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 3 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ 1. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ 2. ᠪᠠᠶᠠᠨ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ 3. ᠭᠣᠨᠢᠷ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ 550 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ 2013 ᠣᠨ ᠤ 04 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ