ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr class="mergedtoprow"> <td>ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ</td> <td>ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)</td> </tr> <tr class="mergedtoprow"> <td>ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ</td> <td>bgd.mn (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ)</td> </tr> <tr class="mergedtoprow"> <td colspan="2" style="text-align:left; font-size:smaller"> ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃</td> </tr> </table>

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 49683 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 192615 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 2 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ 6596 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ 23 ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠᠲᠣᠢ᠃ 2949 ᠭᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 76.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠶᠤ 37873 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ᠂ 23.8 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠶᠤ 11810 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 50.4 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠶᠤ 5951 ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ 30 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 3300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 42 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 30502 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 16 ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ᠂ 25 ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠮᠥᠨ 58 ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ 12704 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 28 ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ᠂ 30 ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ 12000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 10 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 541,0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 22 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 488,5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ 2.1 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ 9.4 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ᠂ 229.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ 1.0 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠦ᠂ 11.4 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ 50.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ 2.4 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ 10.6 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ 6.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ 28.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠵᠢᠯᠭᠦᠶᠢᠳᠡᠯ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ 1864 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ 57.8 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


[3]


ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠪᠳ ᠮᠪ᠃png
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
[[File:
Bayangol logo.jpg
|100px|alt=|ᠰᠦᠯᠳᠡ]]
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 15px ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ
ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1 -23 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ 23 ᠬᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 29.5 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 177,117 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ 192,614 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
– ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠬᠣᠣᠷ᠃ᠡᠷᠦᠬᠡ 76% = 37,872 ᠡᠷᠦᠬᠡ
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ᠃ᠡᠷᠦᠬᠡ 24% = 48,178 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 6579 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠂
ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
1965 ᠣᠨ ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
1992 ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ (ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠪᠠᠲ (ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)</th>
ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ
1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ УБ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ᠂ БГД ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
2 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 25 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠪᠢᠰᠢᠳᠠᠭᠪᠠ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
3 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ
4 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ УБ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠦᠨ ᠺᠠᠰᠰ᠂ ᠬᠠᠨᠪᠥᠷᠭᠥᠳᠡᠢ᠂ Hermes
5 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 10 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ
6 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 10 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ UB palace
7 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 4 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ
8 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ 93 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
9 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ СОТ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ
10 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 13 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
11 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ МҮОНТ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
12 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 6 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ
13 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 3 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ
14 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 3 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠂ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ИД
15 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 3 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ 28 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
16 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ
17 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ 2
18 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 4 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠩ ᠳᠡ ᠮᠦᠨ
19 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 4 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ Paradox ᠍ ᠍ ᠰ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ
20 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 5 ᠰᠢᠷ᠎ᠠ
21 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠰᠣᠭᠣᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ
22 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 141 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ
23 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 6 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ