ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ (ᠬᠣᠲᠠ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌9) 1. ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠨ
2. ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠠᠨᠳᠠᠯ
3. ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠤ
4. ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ
5. ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ
6. ᠭᠡᠭᠡᠨᠱᠠᠪᠢ
7. ᠴᠠᠬᠢᠷ
8. ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠤ ᠳᠤ
9. ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 64 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 28,219 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2011)
– ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ – 26,324 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2010)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64090
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 27596 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ 826, ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ
446 ᠍ ᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ 26,324 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ↑ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭ ᠲᠤ
ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ (ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ) — ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ. ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 26,252 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳ 1859 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ 71 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2 ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠴᠠ 630 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ[1]
# ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2006 ᠣᠨ ᠤ
ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
(км²)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ
(/км²)
1 ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢ 2,757 11 251
2 ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠤ 2,753 10 275
3 ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠨ 3,426 10 343
4 ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ 4,066 11 370
5 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ 3,441 10 344
6 ᠴᠠᠬᠢᠷ 6,392 7 913
7 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠠᠨᠳᠠᠯ 2,309 12 192
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 25,144 71 354
8 ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠤ ᠳᠤ* 1,444 ... ...

* ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ 54 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ (BVN/ZMBH) ᠨᠢ 1 ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ᠂ 1 ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ