ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ
(4 ᠪᠠᠭ)
1. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦ
2. ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ
3. ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ
4. ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 8321 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2009) 2,006 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 21050
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ bayantumen.dd.gov.mn
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ↑ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ
ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ →← ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ↘ ᠮᠠᠲᠠᠳ

ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠲᠦᠮᠡᠨᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ - 1,872[1]᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 14 ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ 9 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ 4 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠷᠰ. 1941 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠍ ᠢ 《ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠲᠦᠮᠡᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[2]
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2010 ᠣᠨ)
1 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦ 330
2 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ 567
3 ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ 425
4 ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ 566

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ