ᠪᠠᠳᠮᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠯᠣᠪᠣᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠳᠮᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠯᠣᠪᠣᠢ
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ 1918 ᠣᠨ
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ
 ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 1986 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
(68 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ

ᠪᠠᠳᠮᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠯᠣᠪᠣᠢ - ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ 1981.

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ 1941 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠺ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠳᠦ 1963 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳ᠃ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ》 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠢ᠂ ᠴᠤ᠃ᠴᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ 《ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠪᠤ》 ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ 《ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ》 ᠍ ᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠫ᠃ᠬᠣᠷᠯᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ》 ᠍ ᠦ ᠬᠠᠶᠢᠮᠴᠢᠭ᠂ ᠯᠠ᠃ᠸᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠢ》 ᠍ ᠦᠨ ᠮᠢᠵᠦᠦᠷ᠂ 《ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠴᠢᠳ》 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ 《ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ᠂ ᠸ᠃ᠱᠧᠺᠰᠫᠢᠷ ᠦᠨ 《ᠣᠲ᠋ᠧᠯᠯᠠ》 ᠍ ᠦᠨ ᠷᠣᠳᠠᠷᠣ᠂ 《ᠯᠢᠷ ᠸᠠᠩ》 ᠍ ᠤ ᠭᠣᠯᠣᠰᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠴᠤ᠃ᠠᠶᠤᠲᠠᠮᠠᠲ᠋ᠣᠸ ᠤᠨ 《ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠍ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠠᠩᠬᠦᠯ᠂᠎ᠡ᠃ᠸᠣᠶᠢᠨᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠪᠤᠳ᠋》 ᠍ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠤ᠃ᠯᠣᠳᠤᠶᠢᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》 ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠴᠤ᠃ᠣᠶᠢᠳᠣᠪ ᠤᠨ 《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ》 ᠍ ᠦᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ》 ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ