ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1970 ᠣᠨ
Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ
ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ
'
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠰᠲ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠤᠳ 14

ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 1970 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠣᠫ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠥᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃[1]

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[2] ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ /2006-01-26.№26/ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[3]

ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠪᠠᠯ᠂
《ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠠᠷᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠠᠴᠢ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠩᠬᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠷᠥᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ》
ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠦ ᠭᠣᠪᠢ 1993
ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ 1994
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ 1996
ᠮᠢᠨᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ (ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ) 1997
ᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ 1998
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠯᠭᠡ 2000
ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ (ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ) 2001
Saraa De Mᠣ᠋n 2002
ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ - double ᠴᠣᠮᠣᠭ 2003
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 2004
ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ 2007
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 2009
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ 2012
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ 9 ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ 2012

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Desert Rose.(Mongolian pop star, Sarantuya)", Asia Image, November 2000. 2008-02-15 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2007-12-06. 
  2. "Desert Rose.(Mongolian pop star, Sarantuya)", Asia Image, November 2000. 2008-02-15 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2007-12-06. 
  3. ᠳ᠋ᠢᠸᠠ ᠰ᠃ᠰᠡᠷᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ 90 ᠬᠤᠪᠢ. yellow.news.mn. the original on 2012-07-06 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ