ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠪᠠ
ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ1977 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1977-12-01) (41 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ)
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨFlag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠫᠣᠫ᠂ R&B
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ1995 ᠣᠨ — ᠣᠳᠣ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭᠺᠠᠮᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ

ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤᠺᠠᠮᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ.

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ