ᠪᠠᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠱᠤᠪᠠᠶᠢᠨᠱᠲᠠᠶᠢᠭᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠱᠤᠪᠠᠶᠢᠨᠱᠲᠠᠶᠢᠭᠧᠷ
Bastian Schweinsteiger 20120609.jpg
ᠱᠤᠪᠠᠶᠢᠨᠱᠲᠠᠶᠢᠭᠧᠷ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ (ᠧᠦ᠋ᠷᠣ-2012)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠪᠠᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠱᠤᠪᠠᠶᠢᠨᠱᠲᠠᠶᠢᠭᠧᠷ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1984 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1984-08-01) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠺᠣᠯᠢᠪᠧᠷᠮᠣᠷ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.83 [2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ31
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1990–1992ᠣᠪᠧᠷᠢᠮᠠᠹ
1992–1998ᠷᠣᠽᠧᠨᠬᠠᠶᠢᠮ 1860
1998–2002ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2002–ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ II34(2)
2002–ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ322(40)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2000ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (16-)1(0)
2001–2002ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (18-)11(2)
2002–2003ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (19-)7(2)
2004ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (21-)7(2)
2004–ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ108(23)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4

ᠪᠠᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠱᠤᠪᠠᠶᠢᠨᠱᠲᠠᠶᠢᠭᠧᠷ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Bastian Schweinsteiger, 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠣᠯᠢᠪᠧᠷᠮᠣᠷ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. List of Players (PDF). FIFA. 26 January 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Bastian Schweinsteiger. FC Bayern Munich. the original on 7 October 2008 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 27 September 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. DFB-Elf erhält Silbernes Lorbeerblatt (German). Rheinische Post. 19 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ