ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
Bashkir people.jpg
ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ → ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ
ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ → ᠪᠠᠰᠺᠣᠷᠲ
ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠠᠴᠠ → ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 1.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) — 1,584,554 (2010)[1][2]

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ) — 17,263 (2009)[3]
Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ — 4,253 (2001)[4]
ᠲᠦᠺᠮᠧᠨᠢᠰᠲᠠᠨ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ (БНТуркмУ) — 3,820 (1995)[5]

ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ (БНУзбУ) — 3,707 (2000)[6]
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠳᠥᠬᠦᠦ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ (1944 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ)
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠰᠤᠩᠨᠢ ᠬᠠᠨᠹ ᠳᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ

ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ (ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠰᠢҡᠣᠷᠣ ᠳᠤ - ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠺᠣᠷᠲ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠪᠠᠰᠢᠭᠠᠷ ᠲᠤ], ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠢҡᠣᠷᠣᠲᠠᠲᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠪᠠᠱᠺᠢᠢᠷ], ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ ᠤ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ Bashkirs, ᠲᠦᠷᠦᠭ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠡᠯᠭᠦᠯ ᠳᠦ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ basigir, ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠰᠢᠲᠦᠭ ᠮᠠᠨhᠳ) — ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ-ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 1.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ.

ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠣᠹᠢᠼᠢᠠᠯᠩ ᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠸᠰᠧᠷᠣᠰᠢᠰᠺᠣᠢ ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰᠢ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ 2010 ᠭᠣᠳᠠ᠃ ᠢᠨᠹᠷᠮᠠᠼᠢᠤᠨ ᠤᠧ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠠᠯ ᠤ ᠣᠪ ᠣᠺᠣᠨᠴᠠᠲ᠋ᠧᠯᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠢᠲ᠋ᠣᠠᠬᠤ ᠸᠰᠧᠷᠣᠰᠢᠰᠺᠣᠢ ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰᠢ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ 2010 ᠭᠣᠳᠠ
  2. ᠸᠰᠧᠷᠣᠰᠢᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰᠢ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ 2010. ᠨᠠᠼᠢᠣᠨᠠᠯᠢᠨᠢ ᠰᠣᠰᠲ᠋ᠠᠪ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ РФ 2010
  3. ᠰᠣᠰᠲ᠋ᠠᠪ᠃rar ᠠᠭᠧᠨᠲᠣᠰᠳᠪᠠ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠫᠣ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭᠧ᠃ ᠨᠠᠼᠢᠣᠨᠠᠯᠢᠨᠢ ᠰᠣᠰᠲ᠋ᠠᠪ᠂ ᠸᠧᠷᠣᠢᠰᠫᠣᠸᠧᠳᠠᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠢ ᠸᠯᠠᠳᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠵᠠ ᠤᠺᠠᠮᠢ ᠸ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ
  4. Population by national and/or ethnic group, sex and urban/rural residence: each census, 1985—2003  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)
  5. ᠢᠲ᠋ᠣᠭᠢ ᠸᠰᠧᠣᠪᠱᠧᠢ ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰᠢ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨᠢᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠣ ᠨᠠᠼᠢᠣᠨᠠᠯᠢᠨᠣᠮᠤ ᠰᠣᠰᠲ᠋ᠠᠪᠤ ᠸ 1995 ᠭᠣᠳᠤ
  6. ᠡᠲᠨᠢᠴᠧᠰᠺ ᠦ ᠠᠲᠯᠠᠰ ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ «ᠣᠲ᠋ᠺᠷ ᠤᠲ᠋ᠣᠧ ᠣᠪᠱᠧᠰᠲ᠋ᠪᠠ» — ᠹᠣᠨᠳ᠋ ᠰᠣᠳᠧᠢᠰᠲᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ — ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ 2002

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ