ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠣᠷᠣᠨ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠤᠯᠤᠰ
ᠪᠠᠰᠢҡᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠhᠢ
ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ
ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠣᠷᠣᠨ / ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ ХТ
ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ЭЗБ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠢᠹᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 23 ᠨᠤᠲᠤᠭ = 2 ᠬᠣᠲᠠ + 21 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 142,947 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (27 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2014) 4,069,698 ᠬᠦᠮᠦᠨ (7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 28.5 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ (2010)
ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (36%)
ᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (29%)
ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (25%)
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣᠷᠣᠰᠪᠠᠰᠬᠢᠷ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠷᠦ᠋ᠰᠲᠡᠮ ᠬᠠᠮᠢᠲᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ-ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ
ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯᠺᠠᠴᠡᠧ
ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ 1919-03-23 — ЗСБНАБашУ
1992-02-25 — БНБашУ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠧᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨᠪᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+6)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 02 / 80 / RU-BA
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ bashkortostan.ru  (ᠣᠷᠣᠰ᠃)


Bashkir03.png

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ, ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠷᠧᠰᠫᠦ᠋́ᠪᠯᠢᠺᠠ ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠ́ᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠱᠺᠢᠷᠢᠶ᠎ᠠ; ᠪᠠᠰᠺ᠃ ᠪᠠᠰᠢҡᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠһᠢ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ. ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ - ᠤᠢᠹᠠ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ - 143,600 km2[1]᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠬ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ - 4,072,292[2]᠃ ᠠᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠠᠵᠤ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 36.1% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ᠂ 29.5% (1,172,287) ᠨᠢ ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ᠂ 25.4% (1,009,295) ᠨᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ 1919 ᠣᠨ ᠳᠤ "ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤ ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ ᠤᠯᠤᠰ" ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ 1993 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠮᠤᠵᠢᠰᠤᠧᠷᠳᠣᠯᠪᠠᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢᠣᠷᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ ᠮᠤᠵᠢᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨᠤᠳᠤᠮᠤᠷ ᠲᠤᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ 13,000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ (1,430 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ), ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯ ᠤᠢᠹᠠ ᠭᠣᠣᠯ (918 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ 2,700 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1,638 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠶᠠᠮᠠᠨᠲ᠋ᠠᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣᠣᠣᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ (36,3%), ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ (24,14%), ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ (29,76%) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠤᠸᠠᠰᠮᠠᠷᠢᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 30% ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ 20% ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠷᠦᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠬᠠᠮᠢᠲᠠᠪᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠪᠢᠲᠠᠢ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Category:Bashkortostan

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ