ᠪᠠᠯ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  • ᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠯ - ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠯᠣᠮᠪᠣᠺ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
  • ᠪᠠᠯ ᠮᠤᠵᠢ
  • ᠪᠠᠯ (ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ) - ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠲᠠ
  • ᠪᠠᠯ (ᠭᠷᠧᠺ) - ᠺᠷᠢᠳ᠋ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ
  • ᠪᠠᠯ (ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ) - ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠷᠠᠵᠠᠰᠲᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠲᠠ
Disambiguation
ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃
ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠷᠦᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
__DISAMBIG__

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ