ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
Caucasus-ethnic balkaren.png
ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
120,000
(2010 ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠ)
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ (2010 ᠣᠨ)[1]             112,924
Flag of Kazakhstan.svg ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ (2009) 1,798 [2]
Flag of Kyrgyzstan.svg ᠺ ᠤᠭ ᠤᠵᠰᠲ᠋ᠠᠨ (1999) 1,512 [3]
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ-ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ

ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ

ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠨᠢ᠂ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ (ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠤᠯᠤ, ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ «ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠲᠠᠤᠯᠤᠯ, ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠺᠠᠠᠯ ᠤᠯ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ, ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠺᠠᠷᠴ ᠤ, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ Balkars; ᠲᠦᠷᠺ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ Balkarlar) — ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠺᠠᠪᠠᠷᠳᠢᠨ᠎ᠠ-ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠣᠶᠢᠮᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 120 ᠮᠢᠩᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ.

ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠡᠯᠪᠷᠦ᠋ᠰ ᠍ ᠤᠨ (ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠤᠳ ᠮᠢᠩᠭᠢ ᠲᠠў — «ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ) ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠭᠠᠭᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ-ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠡᠶᠢᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ (ᠺ ᠤᠫᠴᠠᠺ) ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠺ ᠤᠫᠴᠠᠺ-ᠺᠦ᠋ᠮᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠤᠰ ᠪᠥᠭᠯᠡᠭᠦᠦ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠲᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ-ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠯᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ (1924), ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ (1936) ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ