ᠪᠠᠯᠢᠵᠢᠨᠢᠮᠠ ᠴ ᠤᠷᠧᠮᠫᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠪᠠᠯᠢᠵᠢᠨᠢᠮᠠ ᠴ ᠤᠷᠧᠮᠫᠢᠯᠠᠪᠠ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠰᠲᠷᠧᠯᠪᠠ ᠢᠽ ᠯᠤᠺᠠ᠃jpg
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1975 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1975-04-09) (44 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ
БНБурУ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠠᠮᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠯᠥᠭᠴᠢᠨ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ 1997 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠯᠠᠶᠢᠫᠼᠢᠭ 2007 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠨᠢᠮᠪᠦᠦᠺ 1994 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠺᠷᠠᠨᠢᠰᠺᠠ-ᠭᠣᠷᠠ 1996 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦ 1998 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ 2000 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠷᠣᠰᠸᠸᠯ 2004 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠯ 2008 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
</th></tr>

</table> ᠪᠠᠯᠢᠵᠢᠨᠢᠮᠠ ᠴ ᠤᠷᠧᠨᠵᠠᠫᠣᠸᠢᠴ ᠴ ᠤᠷᠧᠮᠫᠢᠯᠠᠪᠠ (1975 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠺᠠᠮᠧᠨᠢᠰᠺ ᠦ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠧᠺᠴᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]