ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠢᠭᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠣᠲᠠ

ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋
ᠢᠷᠠᠺ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠷᠠᠺ ᠢᠷᠠᠺ (БНИраУ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ
ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠣᠲᠠ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 9 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ
89 ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 204.2 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 34 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2011) 7,216,040 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
762 ᠣᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+3)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ baghdad.gov.iq

ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ (ᠠᠷᠠᠪ: بغداد‎ ᠪᠠᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠳᠦ) ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠺᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠺᠠᠢᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ ᠨᠢᠲᠢᠭᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠭᠣᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠯᠠ ᠰᠠᠯᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2003 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠢᠷᠠᠺ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠲᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: بغداد‎
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋&oldid=405089》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ