ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ
DandelionFlower.jpg
ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
(ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ) ᠡᠪᠳᠢᠺᠣᠲ᠋
(ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ) ᠤᠳ᠋ᠪᠠᠯ᠎ᠠ
ᠪᠠᠭ: ᠤᠳ᠋ᠪᠠᠯᠲᠠᠨ
ᠣᠪᠤᠭ: ᠤᠳ᠋ᠪᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠪᠦᠯᠢ: Cichorieae
ᠲᠥᠷᠥᠯ: Taraxacum
ᠺᠠᠰᠰ᠃

ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ (Taraxacum) ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠳ᠋ᠪᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠰᠦᠯᠢᠭ ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ dent-de-lion ᠪᠤᠶᠤ "ᠠᠷᠰᠯᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ 3-5 ᠰᠮ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠪᠢ ᠨᠢ 4-20 ᠰᠮ ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠪᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠬᠤᠮᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ 3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠠᠽᠢᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ 1000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳᠭᠷᠧᠺᠷᠣᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠭᠪᠠᠶᠢᠬᠠᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠥᠰᠥᠨᠢᠭᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠧᠲ᠋ᠠ ᠺᠠᠷᠣᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠯᠼᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠤᠴᠠᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ B-1, B-2, B-5, B-6, B-12, C, E, P, ᠪᠣᠯᠤᠨ D ᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ Biotin, inositol, potassium, phosphorus, magnesium ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠳ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠤ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ sugar inulin ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠦ C ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ A,C ᠪᠣᠯᠤᠨ K. ᠮᠥᠨ ᠺᠠᠯᠼᠢ᠂ ᠺᠠᠯᠢᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠨᠼ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃ 1 ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ᠎ᠠ-112%, ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠰ 32%, ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠺ 535% ᠍ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠨᠳᠡᠮ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠵᠢᠩ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃


100 ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ

ᠴᠢᠭᠢᠭ g 85.60 ᠢᠯᠴᠢᠯᠢᠭ kcal 45 ᠢᠯᠴᠢᠯᠢᠭ kJ 188 ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ g 2.70 ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰᠣ g 0.70 ᠦᠨᠡᠰᠦᠯᠢᠭ g 1.80 ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠤᠰᠤ g 9.20 ᠡᠰᠯᠢᠭ g 3.5 ᠰᠠᠬᠠᠷᠠ g 0.71 ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠺᠠᠯᠼ᠂ Ca mg 187 ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ Fe mg 3.10 ᠮᠠᠭᠨᠢ᠂ Mg mg 36 ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ᠂ P mg 66 ᠺᠠᠯᠢ᠂ K mg 397 ᠨᠠᠲᠷᠢ᠂ Na mg 76 ᠴᠠᠶᠢᠷ᠂ Zn mg 0.41 ᠵᠡᠰ᠂ Cu mg 0.171 ᠮᠠᠩᠭᠠᠨᠢ᠂ Mn mg 0.342

ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠮ

ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠮ C, mg 35.0 ᠲ ᠢᠶᠠᠮᠢᠨ᠂ B-1 mg 0.190 ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠮ B-6 mg 0.251 ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠮ A mcg_RAE 508 ᠺᠠᠷᠣᠲ᠋ᠢᠨ , alpha mcg 363 ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠮ E mg 3.44 ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠮ K mcg 778.4 ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ , ᠡᠲ᠋ᠢᠯ g 0.0 ᠺᠣᠹᠧᠢᠨ mg 0

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ»

[ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠪᠣᠲ᠋ᠠᠨᠢᠺ]]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ