ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌7) 1. ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
2. ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ
3. ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
4. ᠮᠣᠭᠠᠢ
5. ᠲᠣᠪᠣᠭᠣᠷ
6. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠶᠠ
7. ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠶᠢᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 7447 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 3,209 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64150
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ᠂ ↗ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠪᠤᠤᠴᠢᠬᠠᠨ᠂ ↘ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ (ᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 765 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠬᠣᠲᠠᠣ ᠠᠴᠠ 127 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠶᠢᠷ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 3000 ᠮ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠯᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠶᠢᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 18 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠶᠠᠪᠠᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠪᠤᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1924 ᠣᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ