ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠰᠢ᠂ ᠠᠩᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ 2708 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ