ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠳᠣᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠤ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃.

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡᠡᠳ᠋ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠮᠠᠰ ᠨᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ 1-1000 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠᠳᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ 75% ᠍ ᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠩᠳᠡ ᠠᠪᠲᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ