ᠪᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
巴-拉哈巴苏楞.PNG

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ: 1944
ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠯ ᠰᠤᠮᠤ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ

ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᡀᠬᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ - ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠃

 ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • 1963 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠧᠺᠨᠢᠺᠦ᠋ᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
  • 1973 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
  • ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ
  • ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1992 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1962 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

  • 4000 ᠮᠥᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠷᠦ》 ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠳᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ
  •  ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 800 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 《ᠠᠳᠬᠤ ᠨᠥᠵᠢ》 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
  • 《ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ》
  • 《ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ》
  • 《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ》
  • ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 《ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠨᠠᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ