ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ</br>ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ</br>
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}} ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ</br>ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ

ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 13°45′8″N, 100°29′38″E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ  
 - ᠲᠥᠷᠥᠯ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
 - ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2007) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
 - ᠬᠦᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 10,061,726
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ UTC+7
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: www.bma.go.th

ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ (ᠲᠠᠢ: กรุงเทพมหานคร ᠺᠷᠤң ᠲᠧᠫ ᠮᠢᠬᠠ ᠨᠬᠠᠨ, ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠺᠷᠦᠨ ᠲᠧᠫ) ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠤᠲᠠᠲᠠᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠣ ᠫᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1768 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠤᠲᠠᠲᠠᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠨᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1782 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠢᠷᠮᠠᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠣᠨᠣᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠲ ᠲᠨᠣᠺᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠠᠲ ᠲᠨᠣᠺᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ 《ᠫᠠᠷ ᠨᠠᠺᠣᠷᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 18 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠨᠳᠣᠬᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠮᠣᠳ᠋, ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠳ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰᠰᠠᠩᠬᠦᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠᠶᠢᠰᠲᠢᠰᠯᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ 6,704,000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠭᠦᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ 15 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ ᠮᠤᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠣᠨᠲᠤᠬᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠫᠠᠳᠬᠤᠮ ᠲᠤᠬᠠᠨᠢ᠂ ᠴᠢᠴᠢᠢᠩᠭᠴᠠᠬᠣ᠂ ᠰᠠᠮᠤᠲᠤ ᠫᠷᠠᠺᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠮᠤᠲᠤ ᠰᠠᠺᠬᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠺᠬᠠᠨ ᠫᠠᠳᠬᠣᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ ᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠳᠡᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: กรุงเทพมหานคร
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ&oldid=368971》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ