ᠪᠠᠨᠳᠠᠷ ᠰᠧᠷᠢ ᠪᠧᠭᠠᠪᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠣᠮᠠᠷ ᠠᠯᠢ ᠰᠢᠹᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠᠶᠢᠨ ᠮᠣᠰᠤᠶᠢ

ᠪᠠᠨᠳᠠᠷ ᠰᠧᠷᠢ ᠪᠧᠭᠠᠪᠠᠨ, (ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ: Bandar Seri Begawan, ᠵᠠᠪᠢ: بندر سري بگاوان ) ᠨᠢ ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 46,229 (1991). ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ