ᠪᠣᠣ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠪᠠᠠᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠣᠣ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠣ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠰᠤ
ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠤᠵᠢ
ᠡᠵᠡᠮᠨᠡᠭᠴᠢ6,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ (1999)
ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨᠪᠠᠠᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢ
ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)
ISO 639-3peh

ᠪᠣᠣ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 保安语 - [Bǎo'ān yǔ], ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Bonan language, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ Баоаньский язык᠂ ᠪᠣᠣ ᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠨᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠨᠱᠢᠶᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠨᠠᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠣ ᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ