ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ

ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠧᠷᠪᠣᠺᠧᠷᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ New York Knicks, New York Knickerbockers) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠥᠰᠡᠡᠶᠢᠨ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠭ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠺᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ БАА ( ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ), НБЛ (ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ) 2 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ NBA ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠺᠰ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ 2 ᠍ ᠬᠣᠩ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ (ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ). ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢ ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠥᠮᠥᠳᠥᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ 608 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ 3 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 1950 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1970 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠢᠯᠯᠢᠰ ᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠤᠯᠲᠠ ᠹᠷᠧᠢᠽᠧᠷᠳᠧᠢᠪ ᠪᠤᠱᠧᠷᠡᠷᠯ ᠮᠣᠩᠷᠣᠪᠢᠯ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ 2 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠫᠠᠲᠷᠢᠺ ᠶᠤᠨ ᠢᠲᠡᠢ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ 1994, 1999 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

1949-1950: БАА (ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠢᠺᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ 10 ᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ БАА 1946 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ 2 ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠧᠷᠪᠣᠺᠧᠷᠰ (ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠥᠮᠥᠳᠥᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ), ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰᠹᠢᠯᠠᠳᠯᠹᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠷᠶᠣᠷᠰᠫᠷᠣᠸᠢᠳᠡᠩᠰᠡ ᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠰᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠺᠠᠫᠲ᠋ᠣᠯᠰ ᠪᠠ ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣ ᠬᠠᠰᠺᠢᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠫᠲ᠋ᠰᠪᠦᠷᠭ ᠠᠶᠤᠷᠢᠨᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠰᠲ᠋ᠠᠭᠰᠠᠳᠡᠲᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠹᠠᠯᠺᠣᠨᠰᠰᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦ ᠯᠦᠢᠰ ᠪᠣᠮᠪᠡᠷᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠯᠢᠪᠯᠧᠨᠳ ᠷᠧᠪᠧᠯᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠺᠰ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ 1946 ᠣᠨ11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣ ᠬᠠᠰᠺᠢᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠮᠠᠫᠯ ᠭᠠᠷᠳᠧᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ 68-66 ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢᠯ ᠺᠣᠬᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠰᠰᠢ ᠱᠺᠲ᠋ᠮᠡᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠽᠵᠡᠢᠺ ᠸᠡᠪᠡᠷᠷᠠᠹ ᠺᠠᠫᠯᠣᠦ᠋ᠢᠲ᠋ᠽ ᠪᠠ ᠡᠶᠢᠰ ᠬᠥᠴᠢ ᠳᠦ ᠯᠶᠣ ᠭᠣᠲᠳᠲᠡᠯᠧᠪ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠺ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠺᠰ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ 69 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠷᠭᠡᠮᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠷᠮᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 10 ᠬᠣᠵᠢᠯ 2 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ 33 ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ 27 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣ ᠯᠠᠫᠴᠢᠺ ᠍ ᠢ ᠺᠣᠬᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ 9 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠫᠯᠡᠢ ᠣᠹᠹ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

1950-1951: ᠨᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠹᠢᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ 1949-1950 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ БАА ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 6 ᠪᠠᠭ ᠢ НБЛ ᠍ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 17 ᠪᠠᠭ 3 ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ 1950-1951 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠺᠰ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ 36 ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ 30 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠫᠯᠶᠣᠹᠹᠲ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠦ᠋ᠢᠲ᠋ᠸᠠᠲᠤᠡᠷ ᠬᠥᠴᠢ ᠳᠦ ᠨᠠᠲᠤᠨᠧᠯ ᠺᠯᠢᠹᠲᠠᠨ ᠍ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠫᠯᠡᠢ ᠣᠹᠹᠲ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ 3 ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠨᠡᠠᠫᠣᠯᠢᠰ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠷᠣᠴᠧᠰᠲᠡᠷ ᠷᠣᠢᠯᠠᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 3 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠨᠢᠺᠰ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ 17 ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠷᠣᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠺᠰ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ 2 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 40 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠲᠦ ᠪᠣᠪ ᠳᠡᠶᠢᠪᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ 2 ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠳᠦᠨ᠂ 75-79 ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1951-1953: ᠬᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ (Darn) ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ 1950 ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠷᠣᠴᠧᠰᠲᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠨᠡᠠᠫᠣᠯᠢᠰ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ 7 ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠵᠠᠭᠦᠶᠢᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ 1952-1953 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡ 47 ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ 23 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠢᠨᠨᠡᠠᠫᠣᠯᠢᠰ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠲᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 5 ᠍ ᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

pg r.felton sg j.r.smith sf c.anthony pf a.bargnani c t.chandler ¶

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ