ᠨᠧᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠴ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠧᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠴ
Nemanja Vidić.jpg
ᠸᠢᠳᠢᠴ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠠᠳᠠ (2006)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠨᠧᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠴ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1981 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 (1981-10-21) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪᠤᠵᠢᠼᠧ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.89 [2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ15
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1989–1994ᠧᠳᠢᠨᠰᠠᠳᠪᠠ ᠤᠵᠢᠼᠧ
1994–1996ᠰᠯᠣᠪᠣᠳᠠ ᠤᠵᠢᠼᠧ
1996–2000ᠴᠷᠸᠧᠨᠠ ᠽᠸᠧᠽᠳᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2000–2004ᠴᠷᠸᠧᠨᠠ ᠽᠸᠧᠽᠳᠠ67(12)
2000–2001ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠᠺ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
27(6)
2004–2006ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠᠺ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ39(4)
2006–2014ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ211(15)
2014–ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2002–2011ᠰᠧᠷᠪᠢ56(2)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2011 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11

ᠨᠧᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠴ (ᠰᠧᠷᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠧᠮᠠњᠠ ᠸᠢᠳᠢћ, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠵᠢᠼᠧ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠷᠸᠧᠨᠠ ᠽᠸᠧᠽᠳᠠ
ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠᠺ
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
  • ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ (2): 2005, 2008
  • ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2009 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
  • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (4): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11
  • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ - FIFPro (2): 2009, 2011
  • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ - ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠪᠢ: 2009
  • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ - Barclays (2): 2009, 2011

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Premier League clubs submit squad lists (PDF). PremierLeague.com. Premier League (2 February 2012). 2 February 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. "Player Profile: Nemanja Vidić", Premier League. 31 July 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠨᠧᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠴ»


{{2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠪᠠ ᠴᠧᠷᠨᠤᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ}} {{2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠪᠠ ᠴᠧᠷᠨᠤᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ