ᠨᠧᠢᠲ᠋ ᠲᠧᠷᠮᠣᠨ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠨᠠᠲᠤᠨᠥᠯ «ᠨᠧᠢᠲ᠋» ᠲᠧᠷᠮᠣᠨ ᠳᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Nathaniel "Nate" Thurmond, 1941 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠤ ᠣᠬᠠᠶᠣ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠠᠺᠷᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠃ «Nate the Great» ᠬᠣᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ᠃

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠧᠷᠮᠣᠨ ᠳᠤ 1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ №3 ᠍ ᠪᠠᠷ «ᠰᠠᠨ-ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰᠺᠣ ᠤᠷᠷᠢᠣᠷᠵᠣᠳ» ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

1974 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ «ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ» ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ «ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ ᠤᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠳᠧᠪᠶᠤᠶᠢᠲᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 33 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠧᠷᠮᠣᠨ ᠳᠤ 22 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 14 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 13 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ 12 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠸᠠᠳ᠋ᠷᠦᠶᠢᠯ ᠳᠠᠪᠯ ᠍ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[1] (NBA ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ 1973/74 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ).

1965 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ «ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠫᠢᠰᠲ᠋ᠣᠩᠰᠣ ᠶᠢᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 42 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 40 ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ 15.0 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠧᠮᠪᠧᠷᠯᠧᠨᠪᠢᠯ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯᠯᠪᠣᠪ ᠫᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠧᠷᠷᠢ ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Nathaniel Thurmond bio. the original on 2012-07-11 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011-01-16 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ