ᠨᠧᠢᠲ᠋ ᠠᠷᠴᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠨᠠᠲᠤᠨᠧᠯ «ᠨᠧᠢᠲ᠋» ᠠᠷᠴᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Nathaniel "Nate" Archibald; 1948 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 12 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ NBA ᠍ ᠦᠨ «ᠺᠠᠨᠵᠠᠰ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠺᠢᠨᠭᠵᠠ»᠂ «ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰᠲ» ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠴᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ»᠂ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ «NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠢᠳᠡ» ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ «ᠰᠠᠺᠷᠠᠮᠧᠨᠲ᠋ᠣ ᠺᠢᠨᠭᠵᠠ» ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

1970 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ (№19) «ᠴᠡᠨᠼᠢᠨᠠᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠢᠯᠵᠠ ᠳᠤ» ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠴᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ 1972-1973 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 34.0 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠤᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ 910 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ (11.4) ᠭᠠᠢ ᠷᠣᠵᠧᠷᠰᠡᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ (908) ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ