ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠠᠩᠭᠯᠢᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
Club logo
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1892 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠰᠧᠨᠲ-ᠵᠡᠮᠰ ᠫᠠᠷᠺ, ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠠᠫᠣᠨ-ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 52,381[1])
ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠡᠰᠢᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠧᠷᠧᠺ ᠯᠮᠨᠪᠢ ᠠᠴᠠ
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠠᠯᠠᠨ ᠫᠠᠷᠳᠡᠶᠤ
ᠯᠢᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
2010–11 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ᠂ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Newcastle United Football Club) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠤᠢᠷᠡᠶᠢᠨ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠠᠫᠣᠨ-ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 1892 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠧᠨᠲ-ᠵᠡᠮᠰ ᠫᠠᠷᠺ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩᠳ᠋ᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢ 90 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 52,387 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠡᠰᠦᠴᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠹ ᠡᠢ ᠺᠠᠫ ᠲᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 1969 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2006 ᠣᠨ ᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠣ ᠴᠣᠮᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ[2] 1904 ᠪᠣᠯᠤᠨ 1910 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠧᠷᠪᠢ 1898 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ: 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6.[3]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠬᠠᠷᠫᠧᠷ
2 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ DF ᠹᠠᠪᠷᠢᠰᠢᠣ ᠺᠣᠯᠣᠴᠢᠴᠢᠨᠢ (ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
3 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ DF ᠳᠠᠸᠢᠳᠢ ᠰᠠᠨᠲᠠᠨ
4 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ MF ᠢᠣᠨ ᠺᠠᠪᠠᠢ
5 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠰᠢᠮᠫᠠᠭᠰᠠᠨ
6 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰᠤᠨ
8 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠭᠠᠲᠷᠢ
10 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ FW ᠬᠠᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠧᠨ ᠠᠷᠹᠠ
11 ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ FW ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠯᠶᠣᠸᠧᠩᠺᠷᠠᠨᠳᠠᠰ
13 ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ MF ᠮᠧᠬᠳᠢ ᠠᠪᠧᠢ ᠳᠦ
14 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠵᠡᠮᠰ ᠫᠧᠷᠴᠢ
15 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠳᠡᠩ ᠭᠣᠰᠯᠢᠩ ᠢ
16 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠲᠢᠯᠣᠷ
17 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠠᠯᠠᠨ ᠰᠮᠢᠲ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
18 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ MF ᠬᠣᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠲᠧᠷᠷᠧᠰ
19 ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ FW ᠳᠧᠮᠪᠠ ᠪᠠ
20 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ FW ᠯᠧᠣᠨ ᠪᠧᠰᠲ
22 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ MF ᠰᠡᠯᠸᠧᠨ ᠮᠠᠷᠪᠣ
23 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ FW ᠱᠣᠯ ᠠᠮᠧᠣᠪᠢ
24 ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ MF ᠱᠧᠢᠺ ᠲᠣᠲ᠋ᠧ
25 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ MF ᠭᠠᠪᠷᠢᠥᠯ ᠣᠪᠧᠷᠲᠤᠨ
26 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ GK ᠲᠢᠮ ᠺᠷᠤᠯ
27 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠲᠢᠯᠣᠷ
28 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠰᠡᠮᠮᠢ ᠠᠮᠧᠣᠪᠢ
29 ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ MF ᠬᠠᠷᠢᠰ ᠸᠴᠬᠢᠴ
31 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ DF ᠱᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠷᠶᠠᠭᠰᠠᠨ
35 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠷᠣᠪ ᠡᠯᠯᠢᠣᠲ
40 ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ DF ᠲᠠᠮᠤᠰᠢ ᠺᠠᠳᠠᠷ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Premier League Handbook – Season 2010/11. Premier League. 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Football : Running Total of Trophies. Kryss Tal. 2 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. First Team. Newcastle United F.C.. 2 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«Newcastle United F.C.»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ