ᠨᠤᠷᠢ ᠱᠠᠬᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠤᠷᠢ ᠱᠠᠬᠢᠨ
Nuri Shahin.jpeg
ᠱᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤᠠᠳᠠ (2013)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠨᠤᠷᠢ ᠬᠠᠰ ᠤᠮ ᠱᠠᠬᠢᠨ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1988 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1988-09-05) (30 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠯ ᠳᠦᠸᠨᠱᠠᠢ ᠳᠤ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.80
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ18
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1994–2001ᠮᠠᠶᠢᠨᠧᠷᠼᠬᠠᠭᠧᠨ
2001–2005ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2005–2008ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ II7(1)
2005–2011ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ135(13)
2007–2008ᠹᠧᠢᠸᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
29(6)
2011–2014ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ4(0)
2012–2013ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
7(1)
2013–2014ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
49(5)
2014–ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2003ᠲᠦᠷᠺ (16-)2(0)
2004–2005ᠲᠦᠷᠺ (17-)21(5)
2004–2005ᠲᠦᠷᠺ (19-)6(0)
2007–2008ᠲᠦᠷᠺ (21-)11(4)
2005–ᠲᠦᠷᠺ47(2)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1

ᠨᠤᠷᠢ ᠬᠠᠰ ᠤᠮ ᠱᠠᠬᠢᠨ (ᠲᠦᠷᠺ ᠪᠡᠷ Nuri Kazım Şahin, 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠯ ᠳᠦᠸᠨᠱᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠬᠢᠨ 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ 16 ᠨᠠᠰᠤ 334 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠶᠷᠨᠪᠧᠷ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠣᠭᠣᠯᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[2]

ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠹᠧᠢᠸᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠍ ᠢ ᠪᠧᠷᠲ ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠺ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠬᠢᠩ ᠢ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃[3]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠱᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[4] ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠰᠠᠰᠤᠨᠠᠭ ᠢᠯᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠭᠰᠡᠨ (7:1) ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[5][6]

'ᠰᠡᠯᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠱᠠᠬᠢᠩ ᠢ' ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠳᠦ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃[7] 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ (2:0) ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (2:1) ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃[8]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠡ ᠳᠦ[9] ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠷᠧᠠᠯ ᠳᠤ 7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠲᠥᠯᠥᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[10]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2005 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠱᠠᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠧᠢᠸᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ
ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
 • ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2010/2011

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Premier League Clubs submit Squad Lists (PDF). Premier League (4 September 2012). 13 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. Richardson, Keith (30 December 2005). Nuri Sahin: "2005 Was My Year!". Borussia Dortmund. 26 May 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 3. Nuri Sahin Joins Feyenoord Rotterdam For One Season. Borussia Dortmund (6 July 2007). 26 May 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. Nuri Sahin, new Real Madrid player. Real Madrid (9 May 2011). 12 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. Cristiano Ronaldo scores hat-trick as Real Madrid demolish Osasuna. Guardian (6 November 2011). 10 November 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. Real Madrid 7 vs 1 Osasuna. goal.com (6 November 2011). 10 November 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. LFC complete Sahin loan. liverpoolfc.com (25 August 2012). 25 August 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. West Brom 1–2 Liverpool. BBC Sport (26 September 2012). 26 September 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 9. "Liverpool confirm Sahin departure", Liverpool FC Official Website, 11 January 2013. 11 January 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 10. Sahin Makes BVB Switch Permanent. Bundesliga.com (10 April 2014). 13 April 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ