ᠨᠤᠷᠠᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠸ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠤᠷᠠᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠸ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠨᠤᠷᠠᠰᠤᠯᠲᠠ́ᠨ ᠠᠪᠢ́ᠱᠧᠸᠢᠴ ᠨᠠᠵᠠᠷᠪᠠ́ᠧᠦᠢ
ᠨұᠷᠰұᠯᠲᠠᠨ Әᠪіᠱұᠯ ᠤ ᠨᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠸ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1940 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 (1940-06-06)
(ᠣᠳᠣ 79 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤᠴᠧᠮᠣᠯᠭᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨFlag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ

ᠨᠤᠷᠠᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠸ (1940 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — 1991 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ.

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠷᠠᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠸ 1940 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠴᠧᠮᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠥᠱᠠ᠂ ᠠᠯᠵᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠳᠣ 79 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠵᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠱᠠᠫᠷᠠᠰᠢ ᠳᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ 1960 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠧᠮᠢᠷᠲᠠᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ 1973—1977 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠠᠩᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠺᠣᠮᠪᠢᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1977—1979 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠠᠩᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1979—1984 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1984—1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1989—1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1990 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ 1991 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠸ 1991-2015 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ:

1991 1999 2005 2011 2015
98.8% 81% 91% 95.5% 97.7%

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠠᠯᠫ ᠤᠰᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠸᠠ᠃ 1962 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠ᠂ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ