ᠨᠣᠶᠠᠨ (ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠨᠣᠶᠠᠨ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠪᠡᠷᠰᠡ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠡᠷᠭᠡ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠮᠣᠷᠢ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠬᠦᠦ

ᠨᠣᠶᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ King, ♔♚) ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

Chess piece - White king.jpg
Chess piece - Black king.JPG

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px Chess kdl44.png 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px Chess kld44.png 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
 • ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ e1, ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠨᠢ e8 ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
 • ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ K ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃
 • ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃


ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ 1 ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃
 • ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 • ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png 26px 26px
26px 26px 26px Chess ood44.png Chess kll44.png Chess ood44.png 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ 1 ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ 1
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess pll44.png Chess pld44.png Chess ool44.png 26px 26px
26px 26px 26px Chess ood44.png Chess kll44.png Chess ood44.png 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png Chess ood44.png Chess rll44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ 2
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px Chess bdd44.png 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png Chess xxd44.png Chess ool44.png 26px 26px
26px 26px 26px Chess ood44.png Chess kll44.png Chess xxd44.png 26px 26px
26px 26px 26px Chess xxl44.png Chess ood44.png Chess ool44.png 26px 26px
26px Chess ndd44.png 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
× ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃


 • ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ 1
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px Chess rdl44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px Chess kll44.png 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ 2
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px Chess kll44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px Chess d44.png 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠢᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ (KxRf5)


ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ (ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ)

ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠥᠭ ᠲᠦ 1 ᠯᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠷᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠬᠦ: O-O
ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠷᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠬᠦ
ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ (short castling) ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ: 0-0


ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠪᠡᠷᠰᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠷᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠬᠦ: O-O-O
ᠪᠡᠷᠰᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠷᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠬᠦ
ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ (long castling) ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ: 0-0-0


ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠡᠷᠰᠡ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠦᠦ
ᠳᠦᠷᠰ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ 9 5 3 3 1
 • ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠱᠠᠭ᠂ ᠳᠤᠭ᠂ ᠴᠣᠳ᠂ ᠮᠠᠳᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px Chess qll44.png 26px Chess kdl44.png 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px Chess xod44.png Chess xol44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠷᠦᠦ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃
ᠱᠠᠭ
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠣᠳ, ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠱᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ: +
ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠱᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃


ᠱᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 3 ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠱᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 1. ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠷᠦᠦ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
 2. ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ
 3. ᠱᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ


ᠮᠠᠳᠠ
ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ: #
ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠥᠷᠥᠭ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠴᠤ ᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠤᠢ᠃
ᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ 1
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px Chess qll44.png 26px Chess kdl44.png 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px Chess kll44.png 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Qc8#
ᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ 2
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Chess kdl44.png 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
Chess pdd44.png 26px 26px Chess nll44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess bll44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px Chess kld44.png 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Bd5#


ᠮᠠᠳ ᠪᠠ ᠠᠴᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
 • ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠴᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px 26px Chess kdd44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px Chess qll44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px Chess kld44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination


ᠮᠠᠳᠠ

 • ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ
 • ᠱᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃
 • ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃


ᠠᠴᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px 26px Chess kdd44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px Chess pll44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px Chess kld44.png 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠠᠴᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ

 • ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃
 • ᠱᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 • ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ