ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
240px
20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 110 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) — 103,660 (2010)[1] Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ — 385 (2001)[3]
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠰᠤᠩᠨᠢ ᠳᠡᠭᠲᠡ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ / ᠲᠦᠷᠡᠭᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠩ

ᠨᠣᠭᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠣᠳ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ