ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ ᠬᠣᠲᠠ

ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 502.1 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 1,523,801 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 93.9% — ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
6.1% — ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠣᠨ 1893 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
1903 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ (ᠭᠣᠷᠣᠳ) ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1893-1895 — ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠪᠰᠺ ᠦ
1895-1903 — ᠨᠣᠪᠠ-ᠨᠢᠺᠣᠯᠧᠦᠢᠰᠺ ᠦ
1903-1926 — ᠨᠣᠪᠠ-ᠨᠢᠺᠣᠯᠧᠦᠢᠰᠺ
1926 ᠍ ᠣᠳᠣ — ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ᠃ᠷᠹ

ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢ́ᠷᠰᠺᠰᠢᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ») — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 1,523,801 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ.[1]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠢᠰᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠯᠲᠡ»

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ