ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ (Lago de Nicaragua, Lago Cocibolca) — ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 32 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ 8624 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ. ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠭᠡ 45 ᠮ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 13 ᠮ ᠭᠦᠨ᠂ 177 km ᠤᠷᠲᠤ᠃[1] ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠮᠧᠲ᠋ᠫᠧᠰᠣᠯᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠᠮᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ 400 ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ»

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ