ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:LAPD Bell 206 Jetranger.jpg
ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰᠡᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠧᠯᠯ 206 ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ

ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ - ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠩᠰᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠬᠥᠷᠴᠢ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ᠃

ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠥᠷᠴᠢ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠵᠠᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠭᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠰᠢᠺᠣᠷᠰᠺ ᠦᠭᠡᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ