ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠣ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠠᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠥᠷᠳᠡᠭ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠬᠥᠭᠡᠷᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠠ-380 ᠠᠶᠢᠷᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠣᠣᠯᠴᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ХХ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠤᠡᠯᠪᠧᠷ ᠷᠠᠢ ᠳᠤ᠂ᠣᠷᠪᠢᠯ ᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ats

ᠲᠥᠷᠥᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠩᠰᠡᠲᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 1910 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠦᠳ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1936 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠹᠣᠺᠺᠧ ᠸᠯᠹ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠹᠣᠺᠺᠧ ᠸᠦᠯᠢᠹ ᠹᠪ 61 ᠍ ᠍ ᠍ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠶᠢᠷᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ МЕ 262 ᠍ ᠍ ᠍ ᠢ ...


ᠰᠡᠩᠰᠡᠲᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠱᠲᠠᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ


ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ:

ME109

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 1925 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ 1946 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ 7 ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ᠂ 1 ᠫᠣ-2 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1993 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 12 ᠠᠨ-24 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ᠂ 3 ᠠᠨ-26, 5 ᠶᠦ-12, 45-ᠠᠨ-2, 1 ᠪ-727, 1 ТУ-154, 1 ᠠᠨ-30 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 68 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠫᠠᠷᠺ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

1994 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰᠠ ᠠᠴᠠ 2 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪ-727 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠵᠦ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠮᠥᠨ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ- International Air Transport Association ᠍ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

1998 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠺ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 1 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠠ 310-300 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠶᠢᠷᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

2002 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠤ GATX –ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪ 737-800 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ