ᠨᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠺᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠶᠠᠫᠣᠨᠶᠠᠫᠣᠨ</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ</th><td class="" style="">ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠤ</td></tr>

</table>

ᠨᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠺᠠ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 西田 優香 - nishida yuka, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ Yuka Nishida) — ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 52 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠦ ᠠᠯᠲᠠ (2010), ᠮᠥᠩᠭᠥ (2011), ᠬᠦᠷᠡᠯ (2007) ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠤ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠩ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨ: ᠨᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠺᠠ
ᠨᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠺᠠ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1985 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 (1985-12-27) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ