ᠨᠢᠯ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr><th scope="row" style="text-align:left;line-height:1.2em;;">ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ</th><td style="line-height:1.2em;;">

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠺᠣᠩᠷᠧᠰᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ</td></tr></table> ᠨᠢᠯ ᠠᠯᠳᠧᠨ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Neil Alden Armstrong, 1930 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 - 2012 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠶᠣ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣ-8 (Gemini) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠴᠢ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲᠣᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠫᠣᠯᠣᠯᠠ-11 ᠬᠥᠯᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠰᠦᠨ 1969 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠽᠽ ᠣᠯᠳᠤᠷᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠨ 2 ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠣᠯᠯᠢᠩᠰ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ ᠺᠣᠩᠷᠧᠰᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ

ᠨᠢᠯ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ
ᠨᠢᠯ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ᠂ 1969 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
Neil Armstrong Signature.svg
National Aeronautics and Space Administration ᠍ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠯ ᠠᠯᠳᠧᠨ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1930 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1930-08-05)
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠬᠠᠶᠣᠸᠠᠫᠠᠺᠣᠨᠧᠲ᠋ᠠ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (82 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠬᠠᠶᠣ᠂ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠦ᠋ᠰ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠴᠢᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠴᠢ
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 8 ᠡᠳᠦᠷ 14 ᠴᠠᠭ 12 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ 31 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋
ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ 1958 ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ
1960 ᠳ᠋ᠢᠨᠠ-ᠰᠦᠷ
1962 National Aeronautics and Space Administration ᠍ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1
ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2 ᠴᠠᠭ 31 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠧᠮᠢᠨᠢ 8, ᠠᠫᠣᠯᠣᠯᠠ 11
ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ Ge08Patch orig.png
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
</center>