ᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠲᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠲᠠᠷ
Nilecroc100.jpg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ
Status IUCN3.1 LC.svg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ (IUCN3.1)
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ: Crocodylia
ᠣᠪᠤᠭ: ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠣᠪᠤᠭ: Crocodylinae
ᠲᠥᠷᠥᠯ: Crocodylus
ᠵᠦᠢᠯ: C. niloticus
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
Crocodylus niloticus
(ᠯᠢᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢ᠂ 1768)
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠥᠰᠡ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠥᠰᠡ

ᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠲᠠᠷ (Crocodylus niloticus) ᠨᠢ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠰᠣᠮᠠᠯᠢᠢ ᠠᠡᠲ᠋ᠢᠣᠫᠺᠧᠨᠢᠶ ᠠᠽᠠᠮᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠲᠠᠷ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ