ᠨᠢᠮᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
 ᠨᠢᠮᠤᠷ
Neymargoldenball.jpg
 ᠨᠢᠮᠤᠷ 2013 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠦ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠮᠤᠷ ᠳᠠ ᠰᠢᠯᠪᠠ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ ᠵᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1992 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1992-02-05) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠮᠣᠵᠢ ᠳᠠᠰ ᠺᠷᠦᠽᠢᠰ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.75 [2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ11
2003–2009ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2009–2013ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ103(54)
2013–ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ26(9)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2009ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ (17-)3(1)
2011ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ (20-)7(9)
2012ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ (23-)7(4)
2010–ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ50(33)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12

ᠨᠢᠮᠤᠷ ᠳᠠ ᠰᠢᠯᠪᠠ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ ᠵᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Neymar da Silva Santos Júnior, 1992 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠠᠨ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠠᠰ ᠺᠷᠦᠽᠢᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ==ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ== ᠨᠢᠮᠤᠷ 1992 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠠᠨ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠠᠰ ᠺᠷᠦᠽᠢᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢᠮᠤᠷ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠤᠰ᠂ ᠨᠠᠳᠢᠨ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠷᠠᠹᠠᠪᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠮᠤᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠮᠤᠬᠤ ᠵᠦᠩᠬᠤ («ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠮᠤᠷ»᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ «ᠬᠡᠦ ᠨᠢᠮᠤᠷ») ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ Neymar Jr. ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨ-ᠸᠢᠰᠧᠨᠲ᠋ᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ «ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠧᠽᠠ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠠ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠮᠤᠷ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠲᠥᠵᠦ 2003 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃[3] 2004 ᠤᠨ ᠳᠤ 12 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠮᠤᠷ «ᠮᠠᠳ᠋ᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠷᠧᠠᠯ» ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠷᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ᠂[4] ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠷᠧᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃[5]

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠴᠧᠯᠰᠢᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ 45 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ 2013 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 5 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠧᠨᠧᠽᠧᠰ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠮᠤᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ
ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
 • ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2011
 • ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2013
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
 • ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ - ᠰᠠᠨ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠠ (1): 2009
 • ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ - ᠰᠠᠨ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠠ (4): 2010, 2011, 2012, 2013
 • ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ (3): 2010, 2011, 2012
 • ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ - ᠰᠠᠨ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠠ (4): 2010, 2011, 2012, 2013
 • ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2011
 • ᠯᠢᠪᠧᠷᠲ᠋ᠠᠳᠣᠷᠧᠰ ᠴᠣᠮᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2011
 • ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2011
 • ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠺᠣᠫᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2012
 •  ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2012
 • ᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠹᠷᠢᠨᠳᠧᠨᠷᠠᠶᠢᠬᠤᠡᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (2): 2010, 2012
 • ᠠᠷᠮᠠᠨᠳᠣ ᠨᠣᠭᠧᠷᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (2): 2011, 2012
 • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ (1): 2011 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ
 • ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ (2): 2010, 2011 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ
 • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ (3): 2010, 2011, 2012 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ
 • ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ (1): 2010
 • ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ (1): 2011
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ (ᠺᠯᠥ᠋ᠪ) ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ (1): 2011
 • ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ (2): 2011, 2012
 • ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠹᠧᠷᠧᠨᠼ ᠫᠤᠱᠺᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (Federation Internationale de Football Association) (1): 2011
 • ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ - ᠰᠠᠨ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠠ (1): 2012
 • ᠯᠢᠪᠧᠷᠲ᠋ᠠᠳᠣᠷᠧᠰ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ (1): 2012
 • ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ (Federation Internationale de Football Association) — ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
 • ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠱᠠᠬᠠᠢ (Federation Internationale de Football Association) (1): 2013 — III ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2011 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2013 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠨᠢᠮᠤᠷ&oldid=482917》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ