ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ


2019 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 21 ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
ᠠᠯᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ

ᠠᠯᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ᠌᠋:ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠸᠠ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠠᠲᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠣᠨᠣᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠳᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠬᠠᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠴᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠴᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ  ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠪᠣᠷᠬᠤᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠪᠣᠷᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠢ ᠬᠠᠴᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠢ ᠬᠠᠴᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠰᠡᠮ ᠰᠣᠴᠢ᠂ ᠰᠡᠮ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠳᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠳᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠣᠷᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠲᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠷᠣᠯᠳᠠᠢ ᠰᠤᠶᠠᠯᠪᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠠᠭᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠲᠣᠷᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠸᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ᠂ ᠳᠣᠪᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠳᠤᠸᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠸᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠳᠣᠪᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠸᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠩᠬᠦᠯᠢᠭ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠥᠯᠦᠭ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ: ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠯᠵᠢᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠰᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠳᠣᠪᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠳᠣᠪᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠣᠪᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠠᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠷ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠨᠳᠤ

ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 21,200 (2011 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠴᠠ 463 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 938 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ 291 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ 123 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 92% ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ 70% ᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ 30% ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠳᠤ 5.6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ 4.5 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
Emblem-web.svg

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠬᠢᠮᠢ • ᠹᠢᠽᠢᠺ • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ • ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠰ • ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ • ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ

Exquisite-amorok.png

ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ • ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ • ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠬᠠᠤᠯᠢ • ᠱᠠᠰᠢᠨ • ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ • ᠲᠡᠦᠬᠡ • ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ • ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ

Gnome-fs-home.svg

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ • ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ • ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ • ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ • ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ • ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ • ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ

Exquisite-kfm home.png

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ • ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ • ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ • ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ • ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠡᠨ • ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ • ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ • ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ • ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ

Exquisite-amorok.png

ᠰᠤᠶᠤᠯ • ᠲᠠᠮᠢᠷ • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ • ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ • ᠺᠢᠨᠣ᠋ • ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ • ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ • ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ • ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ • ᠪᠥᠬᠡ • ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ • ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ
ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ

ᠬᠣᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ · ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ · ᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠦ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ · ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠮ · ᠮ᠊ • ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ · ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ · ᠰᠠᠷᠢᠮᠰ · ᠬᠡᠪ ᠤᠨ  ᠴᠠᠢ · ᠫᠸ᠋ᠷᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ · ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ · ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ · ᠸᠸᠯᠯᠢᠶᠠᠮ ᠱᠧᠺᠰᠫᠸᠷ · ᠠᠪᠤ᠋ · ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ · ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ · · ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ‎ · ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ‎ · ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ
ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ
 1. ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠣᠯ ᠵᠥᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ‍᠂‍ ᠬᠡᠪᠡᠴᠥ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠬᠥ ᠨᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ‍᠂‍ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠯ ᠳᠦ ᠵᠥᠪ ᠨᠢ ‍(‍ ‍)‍
  A) CH3CH2CH2CH3 1 ,4- ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠸᠲᠢᠯᠳᠣ ᠪᠥᠲᠸᠨ
  B) CH2CH(CH3)CH=CH2 3- ᠮᠸᠲᠢᠯᠳᠣ ᠪᠥᠲᠸᠨ
  C) CH3CH2CH(CH3)CH3 2- ᠮᠸᠲᠢᠯᠳᠣ ᠪᠥᠲᠸᠨ
  D) CH2ClCH2Cl ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠾᠯᠤᠷᠳᠤ ᠡᠲ᠋ᠸᠨ

 2. ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠨᠢ ‍᠄‍
  A) SO2 ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ‍᠂‍ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠬᠢᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ
  B) Na ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠥᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ Mg  ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠡᠶᠢᠮᠥ  ᠠᠴᠠ Na  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠥ MgCl2 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠣᠰᠣᠮᠠᠯ  ᠠᠴᠠ Mg  ᠢ ᠣᠯᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ
  C) ᠥᠳᠬᠡᠨ HNO3 ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠥᠵᠡᠪᠠᠯ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠡ ‍᠂‍ ᠡᠶᠢᠮᠥ  ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠬᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠳᠡᠭ ‍᠃‍
  D) Fe ᠨᠢ Cl2 ᠬᠡᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠᠵᠥ FeCl3 ᠡᠬᠥᠰᠣᠨ᠎ᠡ ‍᠂‍ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠡᠮᠥᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠪᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠥᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠸᠠᠯᠸᠨᠲ Fe ᠶ᠋ᠢᠨ ᠸᠠᠯᠸᠨᠲ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ +3 ‍᠃‍

  (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)
ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 (www.uhaan.com ᠪᠤᠶᠤ wiki.uhaan.com)  ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ (unicode)  ᠳ᠌ᠤ᠋ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ  ᠶᠤᠮ᠃ 《 ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠂ ᠣᠣᠷ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠂ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ 《 ᠸᠢᠺᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠳᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠋ᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠢ᠋ᠮᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠃

ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠢᠳᠡᠪᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠳᠤ 《ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠬᠣ》 ᠲᠠᠷᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ  ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠂ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)