ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ


2018 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 17 ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
Mgchogt.jpg

ᠮᠢᠩᠭᠠᠨᠴᠣᠭᠳᠣ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠥ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ᠃ 1960 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠣ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠸᠭᠡ ᠂ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠥᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠡᠬᠥᠥ ᠶᠢᠰᠣᠭᠦᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠷᠠᠰᠢᠰᠠᠩᠪᠣ᠂ ᠨᠠᠳᠮᠢᠳ᠂ ᠰᠸᠷᠣᠳᠣ ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠨᠳᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠸᠪᠵᠢᠮᠸᠳᠡᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠦᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠣᠨᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠥᠥ ᠲᠠᠢ᠃ 

ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ

1970 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠥ᠂ 1974 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠥ᠂ 1977 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ 1979 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠥ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ 1983 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠣ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1987 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠣᠰᠲ᠋ᠸᠢᠯᠡᠰ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 1988 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠳ᠋ᠸᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ 1991 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠵᠢᠯ

1991 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ 1995 ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠬᠦᠡᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1995 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠩᠭᠡᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃ 2003 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠣ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠣ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠳᠣ ᠺᠠᠷᠣᠯᠢᠨᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠾᠢᠣ᠋ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ《ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ 》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠥᠩᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ 》 ᠦᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠥᠩᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《 ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ 》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠥᠩᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ 《ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ 》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠳ᠋ᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 1893 ᠤᠨ ᠤ 2 ᠍ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ) ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠳ᠋ᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠥᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠳ ∙ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠵᠥᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳ ∙ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠳ ∙ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ 1907 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰ ∙ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
Emblem-web.svg

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠬᠢᠮᠢ • ᠹᠢᠽᠢᠺ • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ • ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠰ • ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ • ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ

Exquisite-amorok.png

ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ • ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ • ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠬᠠᠤᠯᠢ • ᠱᠠᠰᠢᠨ • ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ • ᠲᠡᠦᠬᠡ • ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ • ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ

Gnome-fs-home.svg

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ • ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ • ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ • ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ • ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ • ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ • ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ • ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ

Exquisite-kfm home.png

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ • ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ • ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ • ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ • ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠡᠨ • ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ • ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ • ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ • ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ

Exquisite-amorok.png

ᠰᠤᠶᠤᠯ • ᠲᠠᠮᠢᠷ • ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ • ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ • ᠺᠢᠨᠣ᠋ • ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ • ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ • ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ • ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ • ᠪᠥᠬᠡ • ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ • ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ
ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ

ᠬᠣᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ · ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ · ᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ · ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠦ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ · ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠮ · ᠮ᠊ • ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ · ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ · ᠰᠠᠷᠢᠮᠰ · ᠬᠡᠪ ᠤᠨ  ᠴᠠᠢ · ᠫᠸ᠋ᠷᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ · ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ · ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ · ᠸᠸᠯᠯᠢᠶᠠᠮ ᠱᠧᠺᠰᠫᠸᠷ · ᠠᠪᠤ᠋ · ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ · ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ · · ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ‎ · ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ‎ · ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ
ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ
 1. ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠣᠯ ᠵᠥᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ‍᠂‍ ᠬᠡᠪᠡᠴᠥ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠬᠥ ᠨᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ‍᠂‍ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠯ ᠳᠦ ᠵᠥᠪ ᠨᠢ ‍(‍ ‍)‍
  A) CH3CH2CH2CH3 1 ,4- ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠸᠲᠢᠯᠳᠣ ᠪᠥᠲᠸᠨ
  B) CH2CH(CH3)CH=CH2 3- ᠮᠸᠲᠢᠯᠳᠣ ᠪᠥᠲᠸᠨ
  C) CH3CH2CH(CH3)CH3 2- ᠮᠸᠲᠢᠯᠳᠣ ᠪᠥᠲᠸᠨ
  D) CH2ClCH2Cl ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠾᠯᠤᠷᠳᠤ ᠡᠲ᠋ᠸᠨ

 2. ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠨᠢ ‍᠄‍
  A) SO2 ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ‍᠂‍ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠬᠢᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ
  B) Na ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠥᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ Mg  ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠡᠶᠢᠮᠥ  ᠠᠴᠠ Na  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠥ MgCl2 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠣᠰᠣᠮᠠᠯ  ᠠᠴᠠ Mg  ᠢ ᠣᠯᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ
  C) ᠥᠳᠬᠡᠨ HNO3 ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠥᠵᠡᠪᠠᠯ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠡ ‍᠂‍ ᠡᠶᠢᠮᠥ  ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠬᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠳᠡᠭ ‍᠃‍
  D) Fe ᠨᠢ Cl2 ᠬᠡᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠᠵᠥ FeCl3 ᠡᠬᠥᠰᠣᠨ᠎ᠡ ‍᠂‍ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠡᠮᠥᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠪᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠥᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠸᠠᠯᠸᠨᠲ Fe ᠶ᠋ᠢᠨ ᠸᠠᠯᠸᠨᠲ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ +3 ‍᠃‍

  (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)
ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 (www.uhaan.com ᠪᠤᠶᠤ wiki.uhaan.com)  ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ (unicode)  ᠳ᠌ᠤ᠋ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ  ᠶᠤᠮ᠃ 《 ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠂ ᠣᠣᠷ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠂ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ 《 ᠸᠢᠺᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠳᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠋ᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠢ᠋ᠮᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠃

ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠢᠳᠡᠪᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠳᠤ 《ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠬᠣ》 ᠲᠠᠷᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ  ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠂ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)