ᠨᠢᠩᠱᠢᠶᠠ - ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠢᠩᠱᠢᠶᠠ - ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
 • ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠨᠵᠤ 宁夏回族自治区
 • ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ Níngxià Huízú Zìzhìqū
 • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Ningxia Hui Autonomous Region
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠩᠱᠢᠶᠠ ᠣᠷᠣᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢᠩᠱᠢᠶᠠ - ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 5 ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 21 ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠱᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 219 ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 66,461 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 6,176,900 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 89.1 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 62% - ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ 34% - ᠬᠣᠲᠣᠩ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠢᠩᠱᠢᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
1958 ᠣᠨ НХӨЗО ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ GMT+8
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ nx.gov.cn (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠨᠢᠩᠱᠢᠶᠠ - ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (НХӨЗО; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 宁夏回族自治区 - níngxià huízú zìzhìqū) ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠩᠱᠢᠶᠠ (宁夏 - níngxià; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Ningxia) — 1954 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1958 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ. ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠱᠠᠨᠰᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠭᠠᠨᠰᠤ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠤᠮᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ 66,461 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠳ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 6,301,350 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠩᠱᠢᠶᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠳ᠋ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩᠲᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ (ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ), ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ # ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010))
Ningxia prf map.png
— ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ —
1 ᠢᠨᠴᠤᠸᠠᠨ 银川市 Yinchuan 1,993,088
2 ᠱᠢᠽᠤᠶᠢᠰᠢᠨᠢ 石嘴山市 Shizuishan 725,482
3 ᠤᠵᠤᠩ 吴忠市 Wuzhong 1,273,792
4 ᠵᠢᠨᠢᠪᠡᠢ 中卫市 Zhongwei 1,080,832
5 ᠭᠤᠶᠤᠸᠠᠨ 固原市 Guyuan 1,228,156

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ