ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡᠣᠷᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠤᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ