ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 1927 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠂ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 《 ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠴᠦ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ

ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ [ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠄ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ (Beijing ᠂ peking )
 ᠶᠠᠫᠣᠨ  ᠄ ‍ ᠲᠣᠣᠺᠢᠣ᠋ (Tokyo)
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  (Ulaanbaatar)
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ  ᠄ ᠫᠢᠶᠧᠩᠶᠠᠩ (Pyongyang)
ᠺᠣᠷᠢᠶᠠ ᠄ ᠰᠸᠦ᠋ᠯ (Seoul)
ᠢᠨᠳᠣᠨᠧᠰᠢᠶ᠎ᠠ  ᠄ ᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ (Jakarta)
ᠪᠷᠦ᠋ᠨ᠋ᠸᠢ  ᠄ ᠰᠧᠷᠢ ᠪᠧᠭᠠᠸᠠᠨ (Bandar Seri Begawan)
ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠣᠷ ᠄ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠣᠷ (Singapore)
 ᠲᠠᠶ ᠤᠯᠤᠰ ᠄ ᠪᠠᠩᠺᠤᠺ (Bangkok)
ᠮᠠᠯᠠᠢᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠺᠦᠸᠠᠯᠠ ᠯᠦᠮᠫᠦ᠋ᠷ(Kuala Lumpur)
ᠯᠠᠤᠰ ᠄ ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠶᠠᠩ (Vientiane)
ᠺᠠᠮᠪᠣᠵᠠ ᠄ ᠫᠾᠨᠥᠮ ᠫᠧᠩ (Phnom Penh)
ᠪᠢᠷᠮᠠ ᠄ ᠨᠧᠢᠫᠢᠳᠣ᠋ (Naypyitaw)
ᠪᠦᠲ᠋ᠡᠠ ᠄ ᠲᠢᠮᠪᠦ᠋ (Thimphu)
ᠳ᠋ᠦᠩᠳᠢᠸᠧᠨ ᠄ ᠳ᠋ᠢᠯᠢ (Dili)
 ᠨᠸᠫᠠᠯ ᠄ ᠺᠠᠲ᠋ᠮᠠᠨᠳᠦ᠋ (Kathmandu)
ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠄ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ‍ᠳ᠋ᠸᠯᠢ ( New Delhi )
ᠪᠸᠨᠭᠭᠠᠯ ᠄ ᠳ᠋ᠠᠺᠠ (Dhaka)
ᠰᠷᠢ ᠯᠠᠨᠺᠠ ᠄ ᠺᠤᠯᠤᠮᠪᠤ (Colombo)
ᠮᠡᠯᠳᠡᠢᠢᠹ ᠄ ᠮᠠᠯᠸ (Male)
ᠹᠢᠯᠢᠫᠢᠨ  ᠄ ᠮᠠᠨᠢᠯᠠ (Manila)
ᠫᠠᠺᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠄ ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠳ᠋ (Islamabad)
ᠸᠢᠶᠸᠲ᠋ᠨᠠᠮ  ᠄ ᠬᠠᠨᠤᠢ (Hanoi)
ᠠᠹᠭᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠯᠠᠨ ᠄ ᠺᠠᠪᠦ᠋ᠯ (Kabul)
ᠲᠠᠵᠢᠺᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠄ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠱᠠᠨᠪᠧ (Dushanbe)
ᠺᠢᠷᠬᠢᠽᠰᠲ᠋ᠠᠠ ᠄ ᠪᠢᠱᠺᠠᠢᠺ  (Bishkek)
ᠺᠠᠽᠠᠬᠰᠲ᠋ᠠᠠ ᠄ ᠠᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠ (Astana)
ᠦᠽᠪᠸ᠋ᠺᠰᠲ᠋ᠠᠨ  ᠄ ᠲᠠᠱᠺᠸᠨ᠋ᠲ (Tashkent)
ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠭᠷᠠᠮ ᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠯᠠᠨ ᠄ ᠠᠱᠾᠠᠪᠠᠳ᠋ (Ashgabat)
ᠢᠷᠡᠨ ᠄ ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ (Tehran)
ᠢᠷᠠᠺ ᠄ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ (Baghdad)
ᠺᠦᠸᠠᠶᠢᠲ ᠄ ᠺᠦᠸᠠᠶᠢᠲ ᠬᠣᠲᠠ (Kuwait)
ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠄ ᠳ᠋ᠣᠬ᠎ᠠ (Doha)
ᠠᠷᠠᠪ  ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠠᠬᠠᠮᠳᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠄ ᠠᠪᠦ᠋ ᠽᠠᠪᠢ (Abu Dhabi)
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠄ ᠮᠠᠨᠠᠮᠨ (Manama)
ᠤᠮᠠᠨ ᠄ ᠮᠠᠰᠺᠡᠲ (Muscat)
ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠄ ᠰᠠᠨᠠ (Sanaa)
ᠰᠡᠦᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠪ  ᠄ ᠷᠢᠶᠠᠳ᠋ (Riyadh)
 ᠶᠣᠷᠳᠠᠨ ᠄ ᠠᠮᠮᠠᠨ (Amman)
ᠫᠠᠯᠸᠰᠲ᠋ᠠᠢᠢᠨ ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠸᠷᠦ᠋ᠰᠠᠯᠸᠮ (East Jerusalem)
ᠢᠰᠷᠧᠯ᠄ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠶᠸᠷᠦ᠋ᠰᠠᠯᠸᠮ (West Jerusalem)
ᠰᠢᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠳ᠋ᠠᠮᠠᠰᠺ (Damascus)
ᠯᠧᠪᠠᠨᠣᠨ ᠄ ᠪᠸᠢᠢᠷᠦ᠋ᠲ (Beirut)
ᠰᠠᠶᠢᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠄ ᠨᠢᠺᠤᠰᠢᠶ᠎ᠠ (Nicosia)
ᠲᠦᠷᠺ  ᠄ ᠠᠨᠺᠠᠷᠨ (Ankara)
ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠄ ‍᠄ ᠪᠠᠺᠦ᠋ (Baku)
ᠭᠷᠦ᠋ᠽᠢᠶᠠ ᠄ ᠲᠪᠢᠯᠢᠰᠢ ( T'bilisi)
ᠠᠷᠮᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠡᠸᠷᠸᠸᠠᠨ (Yerevan)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ