ᠨᠠᠷᠠᠺ ᠢᠶᠠᠷᠲ᠋ᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ (ᠷᠢᠤᠧᠷᠰᠯᠡᠢ/ᠨᠠᠷᠠᠺ ᠢᠶᠠᠷᠲ᠋ᠧ)*
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ

Thylacoleo skeleton in Naracoorte Caves.jpg
ᠨᠠᠷᠠᠺ ᠢᠶᠠᠷᠲ᠋ᠧᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭᠤᠲᠠᠲᠤ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ
ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ viii, ix
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 698
ᠪᠥᠰᠡ** ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠳ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ 1994  (18 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ)
* ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃
** ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃

ᠨᠠᠷᠠᠺ ᠢᠶᠠᠷᠲ᠋ᠧᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Naracoorte caves) ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠺ ᠢᠶᠠᠷᠲ᠋ᠧᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠳᠤ ᠷᠢᠤᠧᠷᠰᠯᠡᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ 6 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ᠂ 3.05 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ 26 ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠭ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ 200 ᠰᠠᠶᠠᠰ 20 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ