ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;">
ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠬᠣᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1979 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1979-11-14) (39 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠫᠦᠰᠠᠨᠢ 2002 55 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠳᠣᠬᠣ 2006 55 ᠺᠭ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2001 51 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ 2003 55 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ 2004 55 ᠺᠭ
</th></tr>

</table> ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠢ 55 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2003), ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠬᠣᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ) 1979 ᠣᠨ ᠳᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠣᠳᠬᠣᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ 2001-2004 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠲᠠ (2003), ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ (2001, 2004) ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠦᠰᠠᠨᠢ2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠣ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠥᠨ 55 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ 55 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠲᠣᠨᠢ ᠸᠧᠷᠠᠪᠧᠺᠡᠶᠢᠭ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]