ᠨᠠᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠠᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ
200px
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ
ᠴᠣᠯᠠ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1899 ᠣᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2
ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1
ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 11
ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ 1925
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1926
ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1927
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
2009 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ)

ᠨᠠᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ (1899 - ?) ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠍ ᠤᠨ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠴᠣᠶᠢᠩᠬᠣᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ) ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠡ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭ᠃ᠥᠰᠥᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ.

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • 1925 ᠣᠨ ᠳᠤ 9 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠪᠡ
 • 1926 ᠣᠨ ᠳᠤ 10 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ
 • 1927 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ 10 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ
 • 1928 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1934 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1937 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
 • 1939 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1940 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1941 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1942 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠡᠢ

ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 20 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠷᠤ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠦᠷᠡ ᠭᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠳᠣ ᠴᠥᠮᠦᠷᠡᠴᠢ᠂ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭ ᠪᠤᠤᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 《ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ