ᠨᠠᠲᠤᠨ ᠳᠧᠯᠹᠦᠨᠧᠰᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠠᠲᠤᠨ ᠳᠧᠯᠫᠦᠨᠧᠰᠣ
Nathan Delfouneso Aston Villa-FH 296 crop.jpg
ᠳᠧᠯᠫᠦᠨᠧᠰᠣ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠳᠤ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠨᠠᠲᠤᠨ ᠠᠪᠠᠶᠣᠮᠢ ᠳᠧᠯᠫᠦᠨᠧᠰᠣ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1991 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 (1991-02-02) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.85
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2006–2008ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2008–2014ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ29(2)
2011ᠪᠧᠷᠨᠯᠢ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
11(1)
2012ᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
4(0)
2012–2013ᠪᠯᠺᠫᠦ᠋ᠯ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
41(6)
2013–2014ᠪᠯᠺᠫᠦ᠋ᠯ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
11(0)
2014ᠺᠣᠸᠧᠨᠲᠷᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
14(2)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006–2007ᠠᠩᠭᠯᠢ (16-)8(3)
2007–2008ᠠᠩᠭᠯᠢ (17-)4(3)
2008–2010ᠠᠩᠭᠯᠢ (19-)25(9)
2010–2012ᠠᠩᠭᠯᠢ (21-)17(4)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25

ᠨᠠᠲᠤᠨ ᠠᠪᠠᠶᠣᠮᠢ ᠳᠧᠯᠹᠦᠨᠧᠰᠣ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Nathan Abayomi Delfouneso, 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ
 • ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 2010
 • ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2007–08
 • ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2007–08, 2008–09, 2009–10
  • ᠫᠯᠧᠢᠣᠹᠹ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ: 2009
ᠠᠩᠭᠯᠢ
 • ᠸᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2006
  • ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ: 2006
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (19 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ): 2009
  • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ: 2009
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
 • ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ): 2008–09, 2009–10
 • ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ): 2008–09, 2009–10

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. England & Wales births 1837 – 2006. FindMyPast. 17 February 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠨᠠᠲᠤᠨ ᠳᠧᠯᠹᠦᠨᠧᠰᠣ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ