ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1948 ᠣᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠡᠬᠡᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠵᠠᠮᠼᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠵᠢᠯᠮ᠎ᠠ
ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠥᠷᠥᠯᠲᠠᠶᠢᠰᠠ (ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ), ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ (ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋)
ᠳᠦᠷᠦ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ1970 ᠣᠨ — ᠣᠳᠣ
ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ
ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ - ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲ᠂ МУАЖ, ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ