ᠨᠠᠮᠢᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮᠢᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ
Republic of Namibia
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Unity, Liberty, Justice
«ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ»
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Namibia, Land of the Brave
«ᠨᠠᠮᠢᠪᠢ - ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ»
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠸᠢᠨᠳᠬᠤᠺ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠺᠸᠠᠩᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠯᠣᠽᠢ᠂ ᠨᠠᠮᠠ᠂ ᠣᠰᠢᠪᠢᠮᠪ᠂ ᠲᠰᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠧᠷᠧᠷᠣ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠢᠹᠢᠺᠧᠫᠦᠶᠢᠨᠦᠶ᠎ᠡ ᠫᠣᠬᠠᠩᠪᠤ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠬᠤᠰ ᠠᠩᠬᠤᠯ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
 -  ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠠ ᠠᠴᠠ 1990 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 825,418 km2 (34)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠶᠠᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2009) 2,108,665[1] (142)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2008) 2,088,669 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2.5 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $14.596 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[2] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $6,952[2] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $11.865 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $5,651[2] 
Gini (2003) 70.7 (ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ) (1)
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2010) 0.606[3] (ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ) (120)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠠᠮᠢᠪᠢ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ (NAD)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +1
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .na
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +264

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮᠢᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Republic of Namibia; ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰ ᠶᠢᠡᠷ Republiek van Namibië; ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Republik Namibia) — ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ. ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠭᠡᠯᠠᠽᠠᠮᠪᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠽᠡᠸᠠᠨ᠎ ᠠ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠭᠡᠬᠦ 4 ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ — 824,3 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠺᠮ²᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ — 2,1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ (2009 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠯ). ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠸᠢᠨᠳᠬᠤᠺ.

ᠨᠠᠮᠢᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠢ) ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 80%-90% ᠨᠢ ᠾᠷᠢᠰᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨᠢᠢ 25% ᠍ ᠍ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢᠨ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠃

ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Central Intelligence Agency (2009). Namibia. The World Factbook. 23 January 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. 2.0 2.1 2.2 Namibia. International Monetary Fund. 21 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Human Development Report 2010. United Nations (2010). 5 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠨᠠᠮᠢᠪ&oldid=436227》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ